Splošni pogoji poslovanja

Predmetni Pogoji poslovanja (v nadaljevanju splošni pogoji) predstavljajo dogovor med  družbo  Body and Mind Institute, Kim Majoranc s.p. (v nadaljevanju »Body & Mind Institute« ali “prodajalec” in podobne izpeljanke) in naročnikom (v nadaljevanju kupec). 

 

Splošni pogoji urejajo pogoje uporabe spletnega mesta in spletne trgovine na spletnem naslovu https:/body-mind-institute.com (v nadaljevanju »spletno mesto« ali »spletna trgovina«), p pravice in obveznosti prodajalca in kupca, vsebino pogodbe o dobavi digitalne vsebine glede kupljene digitalne vsebine ter vsebino pogodbe glede kupljenih storitev.

 

Splošni pogoji kupca zavezujejo in stopijo v veljavo v trenutku oddaje kupčevega spletnega naročila pri čemer bo kupec ob pričetku postopka nakupa  posebej opozorjen na Splošne pogoje poslovanja, kar bo moral posebej potrditi s čimer  bo soglašal, da je z njimi seznanjen in da se z njimi strinja.

 

 1.     Podatki o podjetju

 

Podjetje: Body and Mind Institute, Kim Majoranc s.p.

Sedež: Ljubljana

Poslovni naslov: Bohoričeva 17, 1000 Ljubljana

Matična številka: 8622396000

Davčna številka: 14632551 (nismo zavezanec za DDV)

 

Elektronski naslov: kim@body-mind-institute.com

 

S spletnim mestom upravlja Body and Mind Institute, Kim Majoranc s.p., ki je hkrati prodajalec – ponudnik storitev e-poslovanja.

 

 1.     Ponudba in cene digitalnih vsebin ter storitev na spletnem mestu

 

Na spletnem mestu je po predhodnem naročilu in plačilu omogočen dostop do  spletne knjižnice vodenih vadb Body & Mind online studio (v nadaljevanju »digitalne vsebine«). Vse cene digitalnih vsebin so v evrih (EUR). Nismo zavezanec za DDV.

 

Prepovedan je nakup digitalnih vsebin z namenom nadaljnje prodaje, distribucije ali kakršnekoli druge uporabe vsebin brez predhodnega in izrecnega soglasja avtorja in ponudnika digitalnih vsebin – Body Mind institute, Kim Majoranc s.p.. Prepovedana je distribucija vsebin s kakršnimkoli namenom ali za kakršnokoli uporabo ne glede na to ali je nadaljnja uporaba odplačna ali ne.  Opisana uporaba vsebina ali preprodaja ali druga uporaba z namenom ustvarjanja dobička je prepovedana in predstavlja kršitev avtorskih pravic in kaznivo dejanje. Prav tako je prepovedana vsaka predelava, kopiranje ali drugo posnemanje digitalnih vsebin na spletni strani.Vadbe, dostopne v okviru digitalnih vsebin, izvaja naročnik ali katerakoli druga oseba, ki preko naročniške povezave dostopa do vadb, na lastno odgovornost in avtor digitalnih vsebin Body mind institute, Kim Majoranc s.p. ni odgovoren za kakršnokoli škodo, ki naročniku ali drugi osebi, ki preko naročniške povezave dostopa do vsebin in izvaja vadbo, nastane zaradi izvajanja vadbe ali tekom izvajanja vadbe. 1.     Kdaj je sklenjena prodajna pogodba oziroma pogodba o dobavi digitalne vsebine?

 

Prodajna pogodba oziroma pogodba o dobavi digitalne vsebine  je sklenjena, ko je vaše plačilo uspešno izvedeno. Od tedaj dalje so vse cene in drugi pogoji fiksni in veljajo tako za prodajalca kot tudi za kupca. Potrdilo o sklenjeni pogodbi boste prejeli na vaš elektronski naslov.

 

Prodajno pogodbo oziroma pogodbo o dobavi digitalne vsebine predstavlja potrdilo o plačilu, sestavni del prodajne pogodbe so določbe Splošnih pogojev. 

 

Potrdilo o sklenjeni pogodbi je v elektronski obliki shranjeno na strežniku hocko.si

 

 

 1.     Postopek nakupa, plačilo in izdaja računa 

 

Kupec ima na voljo naslednje načine plačila:

 

 •  plačilo s kreditno oziroma plačilno kartico;

 

Z obdelavo naročila in dobavo digitalne vsebine bo prodajalec  pričei po prejemu plačila. Plačano storitev bo prodajalec omogočil na dan nakupa.Račun za opravljen nakup bo kucu poslan na njegov elektronski naslov.

 

Kupec storitev nakupuje preko spletne strani, ki je dostopna na povezavi http://body-mind-institute.com/online-studio

 

Predmetni splošni pogoji  so sestavni del pogodbenega razmerja med ponudnikom in kupcem- kupoprodajna pogodba. 

 

Z registracijo na spletno stran ali z naročilom preko spletne platforme kupec izrecno potrjuje, da se je seznanil z vsebino splošnih pogojev, da vsebino splošnih pogojev  razume in splošne pogoje sprejema.

 

Informacije, ki so naveden v spletni platformi (opis izdelkov, fotografije) so zgolj informativne narave. Prodajalec si pridržuje pravico do sprememb v opisu programa, brez posebnega obveščanja kupca. 

 

Za zakup oziroma nakup  mesečnega dostopa do vsebin je potrebna registracija kupca.

 

Nakup je omogočen po mesečnih ali letne vadninah/e. Z nakupom mesečnega dostopa kupec  prejme 30-dnevni dostop do vadbene platforme. Z nakupom letnega dostopa kupec prejme 356-dnevni dostop do vadbene platforme.

 

V primeru s plačilom kreditne kartice, se mesečna naročnina na vadnino po 30 dneh prvega plačila, avtomatsko obnovi in se na ta način izvede plačilo za naslednje obdobje. Pri plačilu z bančnim nakazilom, kupec po 30 dneh avtomatsko prejme račun, ki ga mora  poravnati do zapadlosti. V kolikor po avtomatskem podaljšanju naročnine za vadbo plačilo (z bančno/kreditno ali drugo kartico) ni izvršeno iz razloga na strani kupca oziroma v primeru, ko kupec – naročnika računa za vadbo ne poravna v roku, se kupcu dostop do platforme blokira.

 

Za preklic samodejnega obnavljanja in samodejne izvedbe plačila mora kupec naročnino preklicati na svojem profilu na spletni strani http://body-mind-institute.com/online-studio, najkasneje v roku 5 dni pred iztekom zakupljenega obdobja uporabe vsebin, sicer se šteje, da je naročniško razmerje pod istimi pogoji podaljšano še enak časovni zakup.

 

V primeru ugotovljenih sočasnih dostopov in deljenja uporabniškega računa večih oseb, se uporabniku uporabniški račun avtomatsko prekine brez vračila mesečne kupnine.

 

 1.     Dobava storitev

 

Plačana storitev začne veljati v trenutku prejetja nakazila in traja 1(en) mesec ali 1 (eno) leto od nakupa, odvisno od izbrane oblike vezave.

 

 1.     Dobava digitalne vsebine in ne-obstoj pravice do odstopa od pogodbe

 

Digitalna vsebina bo kupcu po po sklenitvi pogodbe omogočena  brez nepotrebnega odlašanja. Po nakupu bo kupec v e-poštnem sporočilu prejel vse potrebne informacije za dostop do digitalnih vsebin in njihovo uporabo.

 

Ob nakupu digitalnih vsebin kupec izrecno soglaša, da se mu aktivira dostop do digitalnih vsebin in bo po plačilu lahko nemudoma dostopal do zakupljenih digitalnih vsebin. 

 

Kupec podaja svojo izrecno privolitev, da ne bo uveljavljal pravico do odstopa od pogodbe po 134. členu ZVPot-1.

 

Kupec soglaša in izrecno privoli, da skladno s 13. točko prvega odstavka 135. člena ZVPot-1 za pogodbo o dobavi digitalne vsebine, kupec ne more uveljavljati  pravica  do odstopa od pogodbe.

 

 1.     Neskladnost digitalne vsebine

 

Če kupec (tj. fizična oseba, ki je kupila digitalno vsebino za namene, ki je izven kupčeve pridobitne ali poklicne dejavnosti) in prihaja iz države članice EU ali EGP, je kupec upravičeni do varstva iz naslova neskladnosti digitalne vsebine iz te točke.

 

7.1.          Kdaj je digitalna vsebina neskladna?

 

Digitalna vsebina je neskladna, kadar:

 

 •   ni skladna s pogodbo o dobavi digitalne vsebine zlasti, kadar:

 

 •  ne ustreza opisu, količini in kakovosti ter nima funkcionalnosti, združljivosti, interoperabilnosti in drugih lastnosti, kot je dogovorjeno v pogodbi o dobavi digitalne vsebine  in

 

 •  ni posodobljena, kot je določeno v pogodbi o dobavi digitalne vsebine;

 

 

Digitalna vsebina se dobavi v najnovejši različici, ki je bila na razpolago ob sklenitvi pogodbe o dobavi digitalne vsebine, razen če sta se pogodbeni stranki dogovorili drugače.

 

 

7.2.         Kako uveljavite neskladnost digitalne vsebine?

 

Kupec lahko pravico iz naslova neskladnosti digitalne vsebine uveljavlja,  če o neskladnosti obvestil prodajalca v roku 8. dni  od dneva, ko je neskladnost odkril. V obvestilu o neskladnosti mora kupec določno in obrazloženo opisati neskladnost in prodajalcu omogočiti, da digitalno vsebino pregleda.

 

Prodajalec ne odgovarja za neskladnosti, ki se pokaže potem, ko mineta časovno obdobje za katerega je bila vsebina kupljena. 

 

Če je kupec prodajalca  pravilno obvesti o neskladnosti, ima kupec pravico:

 

 •     zahtevati vzpostavitev skladnosti digitalne vsebine,

 

 •     zahtevati sorazmerno znižanje kupnine ali

 

 •     odstopiti od pogodbe o dobavi digitalne vsebine in zahtevati vračilo plačanega zneska.

 

Skladnost digitalne vsebine bo prodajalec vzpostavil v razumnem roku od trenutka, ko ga bo kupec obvestil o neskladnosti, in sicer brezplačno in brez znatnih nevšečnosti za kupca, pri čemer se upoštevata vrsta digitalne vsebine in namen.

 

V primeru kupčevega uveljavljanja zahtevka za sorazmerno znižanje kupnine ali za odstop od pogodbe o dobavi digitalne vsebine vam bo prodajalec plačila vrnil brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v 14 dneh od dneva, ko je bil prodajalec obveščeni o odločitvi kupca, da uveljavlja zahtevek do sorazmernega znižanja kupnine ali do odstopa od pogodbe o dobavi digitalne vsebine.

 

Po odstopu od pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve se mora kupec kot potrošnik vzdržati uporabe digitalne vsebine in je ne dajati na voljo tretjim osebam.

 

Če obstoj neskladnosti digitalne vsebine ne bo sporen, bo prodajalec ugodil zahtevi kupca čimprej, najpozneje pa v roku osmih dni, ugodili. Če pa bi obstoj neskladnosti digitalne vsebine sporen bo prodajalec kupcu pisno obrazloženo odgovoril najkasneje v osmih dneh po prejemu zahteve.

 

 1.     Varovanje osebnih podatkov

 

Varovanje kupčevih osebnih podatkov je zagotovljeno. Vse o varovanju kupčevih osebnih podatkov ureja Politika zasebnosti. 1. Omejitev in izključitev odgovornosti

 

Za pravilnost in ažurnost podatkov, ki jih kupec posreduje prodajalcu v okviru spletnega mesta, odgovarja kupec sam in prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli posledice, ki bi utegnile nastati, kot posledica napačnih podatkov.

 

Prav tako prodajalec ne odgovarja za pravilno delovanje funkcije Stripel ali drugih funkcij za plačevanje ali vnos podatkov, ki jih zagotavljajo tretje osebe in v zvezi s tem ne odgovarja za nobene stroške ali škodo.

 

V zvezi s ponujenimi digitalnimi vsebinami prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti v razmerju do kogarkoli drugega razen do kupca. V razmerju do kupca prodajalec odgovarja izključno in zgolj za neposredno škodo, ki bi kupcu nastala, če bi bila ta povzročena zaradi hude malomarnosti ali namenoma s strani prodajalca. Odgovornost za posredno škodo ali drugo škodo (na primer posredno škodo vključujoč izgubo dobička, izgubo prihrankov ali škodo nastalo kot posledico izgube podatkov), kot tudi za škodo, povzročeno s strani tretjih oseb, je s temi splošnimi pogoji izrecno izključena.

 

 1.   Uporaba prava

 

Za te splošne pogoje poslovanja, pogodbo o dobavi digitalne vsebine in razmerja med prodajalcem in kupcem se uporablja izključno pravo države prodajalca in je uporaba drugega prava izrecno izključena.

 

 

 1. Pritožbe in reševanje sporov11.1.        Pritožbeni postopek

 

Kupec lahko svojo obrazloženo pritožbo posreduje prodajalcu na e-naslov kim@body-mind-institute.com. 

 

Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Prodajalec bo pritožbo rešil najkasneje v roku 15 dni in kupcu poslal obrazložen odgovor. 

 

 

 1. Pravice intelektualne lastnine

 

Vse vsebine, objavljene na spletnem mestu https://body-mind-institute.com, vključno z oblikovanjem, fotografijami, besedili itd. so predmet prodajalčevih avtorskih pravic in drugih pravic intelektualne lastnine ali pravic prodajalčevih partnerjev. Brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja prodajalca jih kupec ne sme na noben način razmnoževati, javno prikazovati ali kakorkoli drugače uporabljati.

 

 

 1. Izključitev odgovornosti 

 

Za nastale poškodbe lastnine oziroma predmetov prodajalec ne odgovarja. Vsi programi se izvajajo na lastno odgovornost in v primeru poškodb oz. drugih nastalih zdravstvenih posebnosti, prodajalec ne odgovarja. Vse programe kupec izvaja prostovoljno in se zavezuje k temu, da je kupec sam odgovoren za vsa svoja ravnanja in dejanja. Pred uporabo programa se posvetujete s svojim zdravnikom ali fizioterapevtom.

 

Prodajalec lahko onemogoči spletno stran ali dostop do nje zaradi tehničnih ali drugih težav in vzdrževanja. 

 

Uporaba in nasveti v produktih, programih se uporabljajo na lastno odgovornost. V primeru poškodb ali v primeru drugih nastalih zdravstvenih težav uporabnika, prodajalec ne nosi nobene odgovornosti. Prodajalec ne odgovarja za kakršnekoli viruse na vašem računalniku, ali fizične poškodbe vaše opreme med izvajanjem programa.